SCTV16

Video trailer

Thời gian Chương trình

SCTV16 là kênh phim truy?n nu?c ngoài d?c s?c du?c l?ng ti?ng Vi?t g?n gui. SCTV16 t?p h?p r?t nhi?u b? phim truy?n hình, phim l? có n?i dung da d?ng, phong phú và h?p d?n, ch?t lu?ng cao c?a nhi?u qu?c gia, v?i nhi?u th? lo?i: hành d?ng, khoa h?c vi?n tu?ng, tình c?m lãng m?n, kinh d?, hài...

-->